Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni anunță concurs pentru ocuparea de posturi vacante

29

locuri-munca

Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni organizează, în perioada 22-28 octombrie 2015 concurs de angajare. Sunt scoase la concurs, conform legislației în vigoare, următoarele posturi:

 1. Director- Direcția Administrativă și Centre – perioadă nedeterminată
 2. Director- Direcția Științifică, Programe și Proiecte- perioadă nedeterminată
 3. Expert I A în cadrul Direcției Administrative și Centre- perioadă nedeterminată
 4. Expert I A în cadrul Direcției Științifice, Programe și Proiecte- perioadă nedeterminată
 5. Expert I economist- Serviciul Financiar, contabil, juridic și resurse umane- perioadă nedeterminată
 6. Expert I comunicare în cadrul Direcției Științifice, Programe și Proiecte- perioadă nedeterminată
 7. Expert II administrator patrimoniu în cadrul Direcției Administrative și Centre- perioadă nedeterminată

Cadru Legal 
1. Conform ART III. din HG 286 / 2011 privind regulamentul cadru de scoatere a posturilor vacante la concurs

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, Serviciul Resurse Umane, până la data de 14.10.2015 (inclusiv), ora 15.00 şi va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice;
 2. copia actului de identitate  sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului său de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae actualizat;

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor. Documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate.

Desfășurare concurs:

 1. Afişare anunţ concurs: 30.09.2015
 2. Depunere dosare înscriere: 30.09.2015 – 14.10 2015
 3. Selecţia dosarelor: 15.10.2015
 4. Depunere contestaţie 16.10.2015
 5. Soluţionare contestații: 19.10.2015
 6. Proba scrisă: 22.10.2015
 7. Depunere contestaţii probă scrisă: 26.10.2015
 8. Soluţionare contestaţii pentru proba scrisă: 27.10.2015
 9. Proba de interviu: 28.10.2015
 10. Afişare rezultate finale: 30.10.2015

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 50 de puncte pentru funcțiile de execuție și 70 de puncte pentru funcțiile de conducere.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de directorul general al Institutului  Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare în termen de 1 zi după fiecare etapă, numai dacă este cazul.
Rezultatele finale ale concursului vor fi anunţate public de Serviciul Resurse Umane/Juridic la avizierul și pe site-ul instituţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Pentru tematica și bibliografie, accesați:

http://ieh.ro/wp-content/uploads/2015/09/Anunt-concurs.pdf