Pensii – Întrebări și răspunsuri

2 [640x480]

  1. Când se deschide dreptul la pensie de limită de vârstă?

Răspuns:

În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de lege. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, în raport de data naşterii. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, în raport de data naşterii.

  1. Pentru completarea stagiului de cotizare, se poate plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale?

Răspuns:

În cazul în care nu v-aţi aflat, pentru o anumită perioadă, în una din situaţiile prevăzute de lege pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de stat, nu există temei legal pentru plata retroactivă a acesteia. În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată orice persoană care doreşte să îşi completeze venitul asigurat se poate asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile legii. Potrivit art. 12 din acelaşi act normativ, contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

     3. Când vor intra pensionarii în posesia legitimaţiei de transport tip card ?

Răspuns:

În conformitate cu dispoziţiile art. I punctul 6 din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2014, veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimaţiei de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

 

  1. Când are dreptul soţul supravieţuitor la pensie de urmaş?

Răspuns:

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare. Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la lege. Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 din lege.

5.  Este importantă durata căsătoriei pentru acordarea pensiei de urmaş?

Răspuns:

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul Pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 din lege.

  1. Exista posibilitatea obţinerii pensiei de urmaş dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani?

Răspuns:

În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.