Av. Bogdan Daniș: Cum pot solicita cetățenii români din Spania pensii comunitare

ID:64369549

Un subiect frecvent solicitat de clienții cabinetului nostru de avocatură este și acela privind pensiile comunitare, subiect confuz ce lasă loc de multe interpretări. Printre clienții care ne-au solicitat serviciile juridice cu privire la pensiile comunitare se numără în majoritatea lor, cetățeni români rezidenți în Spania care au cotizat la sistemul de asigurări sociale spaniole (Seguridad Social), dar și cetățeni spanioli care au lucrat în Franța, Germania, Marea Britanie, cu reședința în Spania și care au cotizat diferite perioade la sistemele de asigurări sociale din respectivele țări. Majoritatea dintre ei au cotizat la cel puțin două sisteme de asigurări sociale din țări comunitare.

Cine poate beneficia de pensie comunitară?

Pot beneficia de pensii comunitare toți cetățenii din țările Uniunii Europene și din spațiul Schengen care au lucrat și cotizat în două țări comunitare sau, care au lucrat într-o singură țară membră a Uniunii Europene sau din spațiul Schangen  și care își are reședința în altă țară membră UE, alta decât unde a lucrat și cotizat.

Dacă ați lucrat în mai multe țări membre a Uniunii Europene ați putea acumula drepturi de pensie comunitară în fiecare dintre ele.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 1 august 2007, 1 iunie 2009, România a aplicat prevederile Regulamentelor  Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene, statele Spaţiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), respectiv Elveţia.

Începând cu data de 1 mai 2010, în relaţiile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România aplică, în domeniul securităţii sociale, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

În relaţia cu statele Spaţiului Economic European şi cu Elveţia Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi 987/2009 sunt aplicabile începând cu 1 aprilie 2012, respectiv 1 iunie 2012.

Cele două Regulamente Comunitare de coordonare a sistemelor de asigurare socială între țările Uniunii Europene, Regulamentul (CEE) Nr. 1408/1971 y Nr. 574/1972 și Regulamentul (CE) Num. 883/2004 și Nr. 987/2009 protejează cetățeanul comunitar împreună cu familia acestuia indiferent de țara unde își are reședința sau de țara unde a lucrat aplicându-se principiul cumulării și totalizării perioadelor de cotizare.

Perioada de cotizare

Pentru unele state membre ale Uniunii Europene, pentru a beneficia de dreptul la pensionare pentru limită de vârstă trebuie să fi lucrat și să fi cotizat la sistemele de asigurare socială o perioadă minimă. Este cazul Regatului Spaniei și României. Pentru Spania legislația în materie prevede o perioadă minimă de cotizație de 15 ani. Pentru România legislația românească prevede perioada minimă de cotizație de 15 ani iar pentru Germania, spre exemplu, perioada minimă de cotizație este de 5 ani.

Potrivit principiului totalizării și cumulării perioadei de cotizare la determinarea dreptului dumneavoastră la pensie Casele de pensii trebuie să ia în considerare toate perioadele de cotizare lucrate în toate țările membre ca și cum ați fi lucrat în una singură. Dacă constatați că nu o face, vă rugăm să apelați la serviciile juridice ale  cabinetului nostru de avocatură.

De exemplu, cetățeanul român P.V. a lucrat în România 25 ani, iar în Spania 12 ani. În principiu, Spania nu ar putea considera îndeplinită condiția perioadei minime de cotizare, de 15 ani.  Însă aplicându-se principiul totalizării perioadei de cotizare, perioada de cotizare la determinarea dreptului de pensie atât pentru Spania cât și pentru România este de 37 ani, îndeplinindu-se astfel condiția cotizației de 15 ani în ambele state.

Stagiul de cotizare realizat în Spania va fi recunoscut ca vechime în România, iar cel realizat în România va fi recunoscut în Spania, în vederea determinării dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Dacă ați lucrat mai puțin de un an pe teritoriul unei țări, drepturile corespunzătoare perioadei respective nu se pierd, ci sunt luate în calcul pentru stabilirea pensiei în țările unde ați lucrat mai mult timp.

Cum se calculează pensia comunitară?

Uniunea Europeană nu are un sistem propriu de asigurări sociale pe care să-l impună statelor membre, și încă folosesc sistemele lor naționale cu diferențe importante între ele. Principiul liberei circulații a forței de muncă în Europa pivotează între o serie de norme de recunoștere reciprocă și coordonarea sistemelor de asigurări sociale, cu obiectivul de a amortiza și alinia toate legislațiile țărilor comunitare fără să afecteze calcularea și accesul la pensie a asiguratului pentru care a cotizat în cel puțin un alt stat din cele 27. Aceste norme sunt cunoscute drept regulamentele comunitare de asigurări sociale.

Așa cum am precizat anterior, există o primă versiune a acestor regulamente, Nr. 1408/1971 și nr. 574/1972 în materia de asigurări sociale care au intrat în vigoare în Spania în 1986. Acestea au fost ulterior substituie de Regulamentele(CE) nr. 883/2014 și 987/2009, care au intrat în vigoare în luna mai a anului 2010, urmând ca primele regulamente să continue să fie aplicabile rezidenților legali într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei și referitor la relațiile cu sistemele de asigurări sociale a statelor membre Uniunii Europene cu Regatul Marii Britanii.

Regulamentele comunitare în materia asigurărilor sociale sunt dificil de citit și de interpretat, deci implicit dificil de înțeles. De multe ori, în practica legislațiilor naționale se interpretează aceste regulamente fără a se mai ține seama de normele și principiile comunitare, cu rezultate ce afectează negativ asupra asiguraților comunitari. Este cazul Tribunalului Superior de Justiție din Galiția, care prin rezoluția din 9 mai 2011, trimite spre soluționare Curții de Justiție a Uniunii Europene pe 6 iunie 2011, o serie de întrebări referitor la aplicabilitatea normelor comunitare precizând Curții că legislația spaniolă în materie de pensionare nu permite preluarea nici a perioadei de cotizare, nici a perioadelor utilizate pentru a se ține cont că asiguratul a cotizat în alte state membre ale Uniunii Europene, fiind în contradicție cu dreptul comunitar.

Acestea se soluționează prin dictarea sentinței TJUE din 21 februarie 2013, unde se precizează că organizarea sistemelor de Asigurare Socială este de competența statelor membre UE și acestea trebuie să respecte principiile comunitare de liberă circulație a forței de muncă și de rezidență în cadrul Uniunii Europene. Pentru aceasta muncitorii migranți nu trebuie să sufere nici un fel de reducere a cuantumului pensiei la calcularea acesteia pentru că aceștia și-au exercitat dreptul lor la liberă circulație în spațiul comunitar. La calcularea pensiei comunitare se are în vedere perioada de cotizare pentru fiecare stat membru al Uniunii europene.

Casele de pensii din fiecare țară membră a Uniunii Europene în care ați lucrat vor analiza contribuțiile pe care le-ați plătit la fondul de pensii din țara respectivă, dar și durata și valoarea contribuțiilor plătite în alte țări. Pentru stabilirea pensiei Casele de pensii cumulează perioadele în care ați lucrat în toate țările din UE și stabilește pensia teoretică, adică pensia pe care ar trebui să v-o plătească dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata.

Evaluarea rezultată se ajustează apoi pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din țara respectivă-prestație pro-rata. Dacă îndepliniți criteriile de eligibilitate pentru a primi o pensie de stat într-o anumită țară, indiferent de perioadele în care ați cotizat la fondurile de pensii din alte țări, casa de pensii calculează și pensia națională, cunoscută drept prestație autonomă.

Casele naționale de pensii compară apoi pensia teoretică cu pensia națională și vă oferă prestația care are valoare mai mare în țara respectivă. Veți prim astfel două pensii cu valoarea cea mai mare, una din România și una din Spania. De exemplu, cetățeanul român P.V. a lucrat în România 35 ani și în Spania 12 ani. Casa de pensii din România va calcula pensia națională pentru cei 35 ani lucrați în România, să spunem 300 €. Va calcula pensia teoretică pe care ar fi primit-o P.V. dacă ar fi lucrat în România în tot acest timp (47 ani), să spunem 415 €. Apoi calculează pensia pro-rata: suma proporțională cu perioada lucrată în România: 415 x 35/47 ani = 309 €. P.V. trebuie să primească 309 € /lună din România.

Casa de pensii din Spania nu va mai calcula pensia națională, pentru că P.V. nu a lucrat timp de cel puțin 15 ani. Aceasta va calcula doar cuantumul la nivel european. Valoarea teoretică a pensiei dacă P.V. ar fi lucrat în Spania 47 ani, 1.000 €. Va stabili apoi pensia pro-rata:

1.000 x 12 ani/47 = 255 €. În total, P.V. va primi o pensie de 564 €.

Care este vârsta standard de pensionare?

În România conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice modificată de Legea nr. 155/18.06.2015, vârsta standard de pensionare este de 63 pentru femei și 65 ani pentru bărbați, stagiu complet de cotizare de 35 ani și stagiu minim de cotizare de 15 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați.

Atingerea acestor coordonate se va realiza printr-o creștere graduală, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

Vârsta standard de pensionare crește:

– pentru bărbați – de la 64 de ani la 65 de ani, în intervalul ianuarie 2011- ianuarie 2015;

– pentru femei – de la 59 de ani la 63 de ani, în intervalul ianuarie 2011- ianuarie 2030. https://www.cnpp.ro

Vârsta standard de pensionare poate fi redusă conform prevederilor Legii nr. 263/2010 în următoarele condiții:

– Lucrul în condiții deosebite;

– Lucrul în condiții speciale;

– Lucrul în condiții de handicap preexistent calității de asigurat;

– Persecuții politice cu privare de libertate, deportare în străinătate, prizonierat, beneficiari ai Decretului –Lege 118/1990;

– Au lucrat în zonele I și II de expunere la radiații.

În Spania vârsta standard de pensionare pentru 2015 este de 65 de ani femei și bărbați, stagiu complet de cotizare de 35 de ani și 9 luni. Cine nu a ajuns la un astfel de stagiu de cotizare trebuie să se pensioneze la 65 de ani și 3 luni.

Această creștere se va face progresiv an de an până în 2028 unde se va fixa vârsta standard de 67 de ani, în afară de cei ce ajung să aibă un stagiu complet de cotizare de 38 de ani și 6 luni, care se vor pensiona la 65 de ani. Spania a început să crească progresiv vârsta standard de pensionare începând din 2014.

Dar Spania nu este singura și nici prima țară membră UE care a reformat legislația asigurărilor sociale publice, în general și legislația în materia pensiilor, în special.

Germania prin reforma sa a crescut progresiv vârsta standard de pensionare, încă din 2012 cu finalitatea ca în 2029 să ajungă la vârsta de 67 ani. Însă în iulie 2014 a intrat în vigoare controversata reformă a pensiilor care permite pensionarea la 63 de ani pentru cei care au cotizat 45 de ani la sistemul de asigurări obligatorii.

Sistemul de pensii s-a convertit în una din preocupările majore ale Uniunii Europene. Îmbătrânirea constantă a populației obligă la recalcularea bugetelor unde sunt colectate aceste fonduri pentru a se garanta că pensiile sunt adecvate, sigure și sprijinite.

Unde se depun solicitările de pensionare și care sunt actele necesare?

Ca regulă generală solicitările de pensionare pentru limită de vârstă se depun la Casele de pensii din țara unde solicitantul își are reședința (unde locuiește frecvent, mai mult de 6 luni pe an). Dacă se află în România, la Casele Teritoriale de pensii din raza unde își are domiciliul solicitantul (sau reședința) iar dacă se află în Spania la sediile Institutului  Național de Asigurări Sociale (Instituto Nacional de Seguridad Social) din raza teritorială unde solicitantul își are reședința.

Acte necesare:

– cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă (anexa nr. 6 –pentru pensia solicitată din România);

– declarație pe proprie răspundere conform O.U.G. nr. 6/2009 (pensia socială minim garantat);

– certificat de evidență a cotizației (Vida Laboral);

– carnetul de muncă (original și copie);

– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

– livretul militar (original și copie);

– diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;

– adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

– adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);

– procura specială, pentru mandatar (original și copie);

– acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004;

– dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

– adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

În Romania, Casa Națională de Pensii Publice a inițiat în urmă cu mai mulți ani o acțiune de scanare a carnetelor de muncă în vederea întocmirii unei arhive electronice. Posesorii de carnete de muncă trebuiau să le prezinte pentru scanare până în anul 2010. Presupunând că dumnevoastră nu ați prezentat carnetul de muncă pentru scanare va trebui să o faceți. Prezentarea carnetului de muncă pentru scanare la una din Casele de pensii teritoriale poate fi făcută fie personal, fie de o altă persoană împuternicită prin procură. Procura poate fi eliberată de un consulat al României în Spania.

Concluzii:

Cetățenii români care locuiesc, lucrează, au lucrat sau nu au lucrat în Spania, care au cotizat sau nu în România și au ajuns la vârsta standard de pensionare potrivit legislației românești (63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați) sau potrivit legislație spaniole (65 de ani pentru femei și bărbați) pot solicita pensie comunitară din Spania, adresându-se oficiilor de Asigurări sociale publice din raza teritorială de unde își are solicitantul reședința.

De asemenea, cetățenii români care au cotizat la sistemul de asigurări sociale publice din Spania dar la vârsta pensionării își au reședința în România,  pot solicita pensii comunitare din România adresându-se la Casele de pensii din raza teritorială de unde își are solicitantul reședința.

Dacă demersurile dumneavoastră eșuează iar instituțiile administrative nu țin cont de toate perioadele de cotizare în calcularea pensiilor comunitare puteți să vă adresați cu încredere avocaților cabinetului nostru pentru a vă oferi cele mai profesioniste servicii juridice!

Un material realizat de Bogdan Daniș – Avocat colegiat în Ilustrul Colegiu de Avocați din Alicante. Articol publicat în ediția tipărită Occidentul Românesc / Octombrie 2015.

Societate profesională de avocați Radu & Sánchez Abogados

03007 Alicante

C/de Pardo Jimeno, 61, esc. 3, entreplanta, B

E-mail: cradu-calugaru@icali.es

Telefon: 965 924 196, Fax: 966 531 083

Mobil: 622 052 114

Societatea de avocatură RADU & SÁNCHEZ ABOGADOS SLP vine în sprijinilor atât al  românilor care se află în Spania cât și al celor ce doresc să inițieze legături cu statul spaniol. Astfel, avocații din cadrul societății noastre vă asigură asistență juridică și consultanță pe întreg teritoriul spaniol.

NOI FACEM CA DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ SĂ FIE RESPECTATE!