Cititorii întreabă, avocatul răspunde

51

Dacă nu mai am carnetul de muncă din România ce trebuie să fac?

Dacă nu sunteţi în posesia actelor din care să rezulte perioadele de activitate din România (carnetul de muncă sau adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de foştii angajatori din România) realizate anterior datei de 1.04.2001, este necesar să vă adresaţi, în nume propriu, foştilor angajatori sau deţinătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obţinerii lor. În cazul în care nu poate fi identificat carnetul de muncă, cariera din România va putea fi reconstituită prin adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de către foştii angajatori sau deţinătorii de fonduri arhivistice. Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Dacă am realizat în România 20 de ani de asigurare şi în Spania doar 3 luni de

asigurare, beneficiez de pensii din ambele state?

În cazul în care conform legislaţiei celuilalt stat membru implicat nu pot fi dobândite drepturi de pensie exclusiv în temeiul celor de 3 luni de asigurare, instituţia competentă a respectivului stat membru nu este obligată să aplice totalizarea perioadelor de asigurare şi în consecinţă veţi beneficia de drepturi de pensie din partea instituţiei competente din România.

Există posibilitatea să beneficiez de şomaj în ţară dacă intenţionez să mă întorc în România, după ce am lucrat o perioadă în Spania?

Nu puteţi primi ajutor de şomaj în România decât dacă, după întoarcerea în ţară, realizaţi aici o perioadă de asigurare pentru şomaj, indiferent de durata acesteia. Stagiul minim de cotizare prevăzut de legislaţia română este de 12 luni în ultimele 24. Să presupunem că, după întoarcerea din statul membru în care aţi lucrat anterior, lucraţi doar 2 luni în România, ceea ce nu v-ar da în mod normal dreptul la ajutor de şomaj. În acest caz, dvs. sau agenţia teritorială veţi solicita instituţiei competente din statul membru respectiv formularul care atestă perioada de asigurare realizată. Astfel, cele 12 luni de asigurare realizate în alt stat membru se vor cumula cu cele 2 luni de asigurare realizate în România şi va fi îndeplinită condiţia stagiului minim de cotizare. Totuşi, pentru a primi ajutor de şomaj, nu este suficient să aveţi stagiul de cotizare menţionat mai sus, trebuie să îndepliniţi şi celelalte condiţii prevăzute de legislaţia română (să nu realizaţi venituri sau veniturile realizate să nu fie mai mari decât salariul minim pe economie garantat în plată, să nu îndepliniţi condiţiile de pensionare, să fiţi înregistrat la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa).

Beneficiez de ajutor de şomaj în Spania şi intenţionez să mă întorc în România. Pot să transfer ajutorul de şomaj din Spania în România?

Da, transferul (exportul) ajutorului de şomaj este posibil în scopul de a vă căuta un loc de muncă în alt stat membru, dar numai cu acordul instituţiei spaniole şi numai cu respectarea anumitor condiţii:

 • timp de 4 săptamâni de la intrarea în şomaj veţi rămâne la dispoziţia instituţiei spaniole
 • după această perioadă, veţi solicita instituţiei spaniole să autorizeze „exportul” ajutorului de şomaj în România pentru a căuta un loc de muncă
 • instituţia spaniolă vă va înmâna documentul U2 în care se precizează perioada în care beneficiaţi de exportul ajutorului de şomaj, data limită până la care trebuie să vă înregistraţi ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţia teritorială de care aparţineţi cu domiciliul/reşedinţa, data limită până la care s-a autorizat exportul. Termenul de înregistrare este de maximum 7 zile de la data la care instituţia din Spania a autorizat exportul.
 • în perioada în care sunteţi înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei teritoriale trebuie să vă supuneţi controalelor organizate de aceasta şi să respectaţi obligaţiile care vă revin potrivit legislaţiei române
 • dacă mai aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj în Spania după ce se încheie perioada autorizată de export, trebuie să vă asiguraţi că vă întoarceţi în Spania înainte, sau cel târziu la data la care expiră perioada autorizată. Întârzierea conduce la pierderea dreptului de a beneficia în continuare de ajutor de şomaj.

Cum pot să primesc pensia obţinută în sistemul de pensii din România pe teritoriul statului de domiciliu?

În cazul persoanelor stabilite în străinătate, poate fi utilizată o procedură de transfer bancar, plăţile urmând a fi făcute în EUR, GBP sau USD, în funcţie de opţiunea persoanelor interesate. Având în vedere diferitele situaţii în care se regăsesc persoanele beneficiare de pensii şi de alte drepturi din sistemul public de pensii din România, procedura de export al pensiilor presupune următoarele:

 • Deschiderea, de către beneficiar, a unui cont la banca agreată de acesta, de pe teritoriul statului de şedere obişnuită, respectiv de domiciliu, după caz;
 • Comunicarea, de către beneficiar, a detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea şi adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensii).

În funcţie de situaţia în care se regăseşte persoana, această comunicare poate fi:

 • Asigurată prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă.
 • Directă, cererile şi documentele necesare urmând a fi depuse sau transmise casei teritoriale de pensii care plăteşte prestaţiile, în cazul beneficiarilor domiciliaţi pe teritoriul altor state.

În cazul tuturor beneficiarilor stabiliţi în străinătate, detaliile bancare pot fi comunicate:

 • din iniţiativa persoanelor interesate, prin depunerea sau transmiterea, de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii, a declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii
 • declaraţia poate fi transmisă şi prin poştă sau pe e-mail, scanată, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.
 • declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii trebuie însoţită de:
 • un document care confirmă detaliile bancare şi de
 • copie a actului de identitate a titularului care atestă locul de şedere obişnuită
 • din iniţiativa casei teritoriale de pensii, prin transmiterea, de către casa teritorială de pensii, a unui exemplar al certificatului de viaţă, beneficiarul drepturilor căruia i se trimite un asemenea certificat având obligaţia de a-l restitui casei de pensii, în termenul indicat de respectiva instituţie.

Certificatul de viaţă se completează după cum urmează:

 • Partea A de către casa teritorială de pensii
 • Partea B de către beneficiarul sistemului public
 • Partea C de către o autoritate legală de pe teritoriul statului de şedere obişnuită
 • Certificatul de viaţă va fi transmis beneficiarilor nerezidenţi în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională.
 • Termenul indicat de casa teritorială de pensii pentru transmiterea certificatului de viaţă semnat şi ştampilat trebuie respectat cu stricteţe de către beneficiari, în caz contrar drepturile de pensie cuvenite acestora din sistemul public de pensii nefiind puse în plată, în cazul noilor beneficiari, respectiv fiind suspendate, în cazul beneficiarilor aflaţi în plată.
 • Confirmarea detaliilor bancare şi/sau adresei de reşedinţă, respectiv de domiciliu:
 • beneficiarii nerezidenţi au obligaţia de a confirma detaliile bancare şi/sau adresa de şedere permanentă, respectiv de domiciliu, ori de câte ori vor interveni modificări ale informaţiilor respective.

Avocat Ionuț Nițu