Ghidul lucrătorului român în Spania

De la data de 1 ianuarie 2014 Spania ridică restricțiile pe piața muncii pentru cetățenii români. Aceasta înseamnă că, în conformitate cu principiul egalității de tratament, cetățenii români au dreptul de a obține un loc de muncă în condiții egale cu cetățenii spanioli în orice domeniu (atât ca angajați, cât și ca lucrători pe cont propriu – „autónomos”).

Înscrierea ca persoană în căutare de loc de muncă și înregistrarea contractului de muncă se fac în baza documentului național de identitate valabil, sau permisului de rezidență, obligatoriu după cel mult 3 luni de ședere în Spania.

Conform prevederilor Directivei privind drepturile de ședere ale cetățenilor din UE (Directiva 2004/38/CE), lucrătorii migranți sunt obligați să se înregistreze la autoritățile competente, în funcție de durata contractului de muncă, astfel:

 1. în cazul în care lucrătorul vine cu un contract de muncă pentru o perioadă de mai puțin de trei luni, nu sunt necesare nici un fel de formalități de ședere; este suficient să dețină pașaportul sau, după caz, documentul de identitate în vigoare, în care să figureze cetățenia;
 2. pentru o perioadă de ședere pe teritoriul spaniol mai mare de trei luni, are obligația să solicitate personal înregistrarea în Registrul Central al Cetățenilor Străini/Registro Central de Extranjeros, la Oficiul pentru Cetăţenii Străini/Oficina de Extranjeros (în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poliţie/ Comisaría Provincial de Policía) din provincia unde doreşte să rămână sau să locuiască (interior.gob.es). În certificatul eliberat vor figura: numele, cetățenia, domiciliul și numărul de identificare (NIE) în baza căruia se va putea cotiza și pentru asigurările sociale.

RAPORTURI DE MUNCĂ. Raportul de muncă angajat–angajator este reglementat în Spania prin Constituţie, Codul Civil, Codul Muncii (Estatuto de los trabajadores) și contractele colective de muncă. Contractele se încheie pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau timp parțial de lucru.

În Spania există diferite convenţii colective de muncă în funcţie de zonele geografice şi de activităţi. Din acest motiv, nu întotdeauna condiţiile de muncă ale lucrătorilor din provincii diferite sunt aceleaşi. Salariul acordat angajatului nu poate fi mai mic decât salariul minim interprofesional stabilit de Guvern pentru anul în curs pentru munca pe timp complet. Înainte de începerea activităţii lucrative, angajatorul trebuie să înscrie angajatul ca salariat al său la sistemul de securitate socială spaniol (Seguridad Social: www.segsocial. es) pentru ca ulterior acesta să poată beneficia corespunzător de drepturi în caz de șomaj, boală, accidente, maternitate, pensie, invaliditate, prestații pentru deces și urmași.

ATENȚIE: Verificați dacă angajatorul v-a înscris în sistemul de securitate socială (solicitare de “vida laboral”): www.seg-social.es

ȘOMAJ. Pentru a beneficia de prestațiile pentru șomaj, un lucrător trebuie să cotizeze la sistemul de securitate socială cel puțin 360 zile în ultimii 6 ani, pentru această perioadă minimă de cotizare având dreptul la plata prestațiilor timp de 4 luni. Perioada maximă de plată a prestației pentru șomaj este de 24 luni. Pentru obținerea prestației pentru șomaj lucrătorul trebuie să se adreseze Serviciului Public de Ocupare spaniol (SPEE/INEM: www.sepe.es), sau filialei regionale a acestuia, în maxim 15 zile de la încheierea relației de muncă (excepție cazul de demisie).

ATENȚIE: În cazul părăsirii teritoriului spaniol, pentru a primi în continuare ajutorul de șomaj la care are dreptul în Spania, lucrătorul trebuie să anunțe Serviciul Public de Ocupare spaniol (SPEE/INEM) înaintea plecării și apoi, în termen de 7 zile, să contacteze agenția de ocupare din țara în care se deplasează (în România, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă-ANOFM: www.anofm.ro), pentru a se înscrie ca persoană care caută activ un loc de muncă.

PENSIE. Lucrătorii care își încetează activitatea profesională și îndeplinesc cerințele prevăzute de lege pot beneficia de pensionare parțială, anticipată sau pentru limită de vârstă.

Pentru a avea drept la plata pensiei, persoana trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani.

Pentru a primi o pensie integrală, un lucrător trebuie să fi plătit contribuții pentru pensie 35 de ani. În vederea stabilirii perioadelor în care un lucrător beneficiază de dreptul la prestații contributive și a stabilirii pensiei comunitare, acesta beneficiază, la împlinirea vârstei de pensionare, de aplicarea principiului totalizării drepturilor obținute în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European în care a cotizat pentru securitatea socială, fiecare țară acordând lucrătorului suma la care are dreptul ținând cont de cotizațiile realizate pe teritoriul său.

INDEMNIZAŢIA P ENTRU COPIII MINORI ( ALOCAŢIA). Pentru copiii aflați în întreținere, lucrătorul poate beneficia în Spania de indemnizația pentru întreținerea copilului, în cazul în care venitul anual pe familie este mai mic decât cuantumul stabilit anual de legislația spaniolă sau poate beneficia de alocația acordată în România, cu condiția prezentării dovezii din care să reiasă că nu are drept să primească prestația similară în Spania (Formularul E 411 sau o adeverință eliberată de INSS), unde are obligația să solicite prima dată acordarea dreptului. Statul spaniol nu oferă alocație pentru toți copiii, acordarea indemnizației fiind condiționată de venitul anual al familiei.

EDUCAȚIE. Copiii lucrătorului au dreptul la educație în Spania în aceleași condiții ca şi  copiii cetățenilor spanioli. Aceştia vor beneficia, de exemplu, de dreptul la tratament egal privind acordarea burselor de studiu. Învăţământul este, ca şi în România, obligatoriu şi gratuit. Până în clasa a noua, pentru înscrierea la scoală nu este nevoie de acte traduse și legalizate care să ateste situația școlară, repartizarea fiind făcută doar în funcție de vârsta copilului și de domiciliu.

FORMULARE EUROPENE. Pentru obținerea în Spania a anumitor drepturi se aplică principiul totalizării perioadelor sau al exportului de prestații, ceea ce face necesară corespondența între instituțiile omoloage din cele două state, pentru recunoașterea și stabilirea acestora, prin intermediul formularelor europene, care conțin informații necesare pentru a determina și atesta drepturile lucrătorului. Înainte de a pleca, lucrătorul trebuie să ceară instituțiilor competente să îi furnizeze formularele adecvate.

Instituția din Spania are şi posibilitatea să comunice direct cu instituția competentă din România pentru pentru a obține informațiile de care are nevoie, furnizate prin formulare, respectiv:

 • Formularele pentru detaşări în străinătate şi drepturi la prestaţii de sănătate şi de maternitate: sunt eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în funcţie de situaţie;
 • Formularele pentru calculul şi plata pensiilor: sunt eliberate de Casele Judeţene de Pensii respectiv Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti (CJP/ CPMB), după caz;
 • Formularele pentru dreptul la prestaţii de şomaj: sunt eliberate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) respectiv a Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, după caz.

Formularele pentru diverse prestaţii familiale: sunt eliberate, în funcţie de conţinut, de Agenţiile Judeţene/ Municipală pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, de Serviciile de evidenţă a persoanelor din cadrul primăriilor, de unităţile şcolare unde învaţă copiii lucrătorului, de Direcţia Judeţeană/Municipală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Instituțiile competente din Spania în materie de formulare europene sunt:

 • pentru majoritatea categoriilor de formulare, Institutul Național de Securitate Socială (INSS) prin rețeaua sa de centre de informații pentru cetățeni (CAISS);
 • pentru seria de formulare referitoare la șomaj organismul competent este Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM), prin rețeaua sa de agenții de ocupare.

În practică, atunci când se prezintă unei instituții spaniole un formular în limba română, aceasta poate să-l compare cu unul redactat în limba spaniolă, nefiind nevoie de traducere, deoarece conținutul formularului este ușor de înțeles.

Alte informații utile:

ASISTENȚA MEDICALĂ

 • Persoanele care nu sunt salariate, nici lucrători independenţi (autónomos) sau titulare ale unei pensii, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile menționate, NU sunt protejate de dispozițiile comunitare în domeniul securității sociale, deci nu pot beneficia de asistență medicală gratuită acordată în Spania, decât dacă au rezidenţa legală în Spania şi prezintă o adeverința privind veniturile din România, obținută de la Administrația Financiară din România și o adeverință de la Casa de Asigurări de Sănătate privind lipsa unei asigurări de sănătate în România.
 • Este important ca la plecarea din țară, dacă nu au deja un contract de muncă asigurat, cetățenii și membrii de familie ai acestora să solicite card-ul european de asigurare de sănătate, care le poate asigura asistența medicală până în momentul angajării în Spania, și al cotizării la sistemul spaniol de securitate socială (valabil 1 an).

IMPORTANT!

 • Deciziile privind procentul (gradul) de invaliditate sunt luate conform legislației naționale, de către instituțiile naționale ale fiecărui stat, existând diferențe considerabile între criteriile de stabilire a procentului (gradului) de invaliditate definite în legislațiile naționale ale statelor membre UE. Dispozițiile comunitare nu armonizează sistemele naționale de securitate socială, ci se limitează la a le coordona.
 • În cadrul prestațiilor de securitate socială nu sunt incluse și cheltuieli pe care le-ar presupune repatrierea corpului neînsuflețit în caz de deces, pentru aceasta fiind necesară o asigurare specifică.

IMPORTANT!

 • Rezidența legală, necesară pentru a beneficia de anumite drepturi (cum ar fi asistența medicală sau ajutoarele sociale), presupune înscrierea în Registrul Central al Cetăţenilor Străini și eliberarea certificatului de rezidență, nu doar consemnarea domiciliului în Registrul Municipal („empadronamiento”). Membrii de familie ai lucrătorului migrant au, de asemenea, obligația de a se înscrie în Registrul Central al Cetățenilor Străini, dacă locuiesc în Spania.

IMPORTANT! Pentru obținerea de informații suplimentare pot fi consultate paginile web:

 • mmuncii.ro Ministerul roman al Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
 • meyss.es Ministerului Muncii și Securității Sociale din Spania;
 • europa.eu/eures Portalul EURES al mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă.

CONFLICTE DE MUNCĂ. În cazul apariţiei unor conflicte de muncă cetăţenii români se pot adresa următoarelor Instituții:

 • Inspecția Muncii și Securității Sociale spaniolă (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) – la sediul central sau la direcțiile teritoriale și provinciale. Sediul Central: Calle Agustín de Bethancourt, 4, 28003 – Madrid Tel: 0034 91 363 00 00, Fax: 0034 91 363 0678; Site: http://www.empleo. gob.es/ITSS;
 • Celei mai apropiate unităţi a Poliţiei Naţionale (în oraşe) sau Comandamentului Gărzii Civile (la sate) interior.gob.es
 • Filiala sindicatului la care sunt afiliați, ai căror juriști și avocați îi pot consilia și le pot apăra interesele (UGT – Unión General de los Trabajadores: www.ugt. es /CC.OO – Comisiones Obreras: www.ccoo.es);
 • Tribunalului social (Juzgado de lo Social) competent teritorial http://www.justicia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197982704/EstructuraOrganica.html;
 • Ambasada: de asemenea, este recomandabil ca despre aceste demersuri să fie informat şi Biroul de muncă și afaceri sociale din cadrul Ambasadei României de la Madrid. Datele de contact ale atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României: e-mail: madrid.social@mae.ro Tel. (+34) 913 507 356

IMPORTANT! Nerespectarea legislaţiei muncii constituie infracțiune și are consecințe atât pentru angajat, cât și pentru angajator!